AB CITY TOUR - Melexy Kraków Zwiedzanie Krakowa Melexem w 26 językach Wycieczki po Krakowie
pl en

Definicje
System rezerwacyjny – strona internetowa pod adresem www.abcitytour.pl wraz z panelem rezerwacji online.
Formularz – dokument elektroniczny o charakterze standardowym, będący jedyną formą dokonania rezerwacji.
AB City Tour, ul. Kościuszki 49, 30-114 Kraków, NIP: 553-108-01-12
Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej mogąca być, na podstawie odrębnych przepisów prawa podmiotem praw i obowiązków, korzystająca z Systemu w celu rezerwacji usługi hotelowej.
Rezerwacja on-line - rezerwacja usługi dokonywana w czasie rzeczywistym poprzez System Rezerwacyjny.
Niedojazd (no show) - niewykorzystana przez Klienta usługa bez uprzedniej anulacji.
Administrator – administratorem danych osobowych osób dokonujących rezerwację jest AB City Tour, ul. Kościuszki 49, 30-114 Kraków, NIP: 553-108-01-12

Rezerwacja
1. Klient dokonuje rezerwacji w Systemie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza znajdującego się na stronie internetowej www.abcitytour.pl.
2. AB City Tour nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu Rezerwacyjnego z przyczyn od niego niezależnych. AB City Tour może zawiesić dostęp do Systemu Rezerwacyjnego jeżeli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości jak również ze względów bezpieczeństwa.
3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. AB City Tour nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.
4. Klient, który prawidłowo wypełnił formularz rezerwacyjny otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na podany w Formularzu adres email.
5. Rezerwacja jest skuteczna i wiąże strony od chwili przesłania Klientowi potwierdzenia uznania płatności dokonanej przy użyciu karty kredytowej, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, na wskazanym w trakcie wypełniania formularza rezerwacyjnego rachunku firmy DotPay na rzecz AB City Tour. Potwierdzenie uznania płatności zawiera:
a) numer rezerwacji
b) numer transakcji w systemie DotPay
c) imię i nazwisko Klienta
d) telefon
e) email
f) datę planowanej usługi
g) liczbę osób
h) język zwiedzania
i) całkowity koszt rezerwacji
j) ewentualne dane do wystawienia faktury VAT
W przypadku dokonania czynności rezerwacyjnych bez dokończenia prawidłowej transakcji płatności AB City Tour zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
6. Warunkiem otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza rezerwacji i podanie prawidłowego adresu email. Potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z potwierdzeniem uznania płatności za rezerwację na rachunku Dotpay zostaje przesłane automatycznie przez System Rezerwacyjny na adres email Klienta.
7. Wszystkie rezerwacje skutecznie dokonywane w Systemie Rezerwacyjnym są gwarantowane, co oznacza, że zarezerwowana usługa będzie trzymany dla Klienta do końca ustalonego czasu. W przypadku niedojazdu Klient zostanie obciążony całkowitym kosztem anulacji rezerwacji

Płatność
1. Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu, uzupełnieniu Formularza rezerwacji oraz po przedstawieniu mu przez System kalkulacji cen za rezerwację ma możliwość dokonania rezerwacji po cenach katalogowych lub promocyjnych ( według zasad rezerwacji szczegółowo określonej w warunkach promocji wybranej przez Klienta).
2. Płatności dokonuje się za pomocą: karty kredytowej, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
3. Klient, po wyborze sposobu płatności zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności DotPay. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem firmy DotPay znajdują się na stronie: www.dotpay.pl.   
4. Na każdym etapie Klient jest informowany za pomocą e-maila o statusie jego rezerwacji i płatności.
5. Rezerwacja wiąże AB City Tour i Klienta od chwili potwierdzenia uznania płatności na rzecz Operatora na rachunku DotPay.
6. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, usługi gastronomiczne, etc), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD  przeliczane są  po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.

Anulacja
1. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem Systemu może zostać anulowana tylko i wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z AB City Tour, za pomocą telefonu lub emaila wraz z podaniem numeru rezerwacji oraz danych Klienta. Anulacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona przez AB City Tour. AB City Tour  potwierdzi anulację rezerwacji niezwłocznie po jej otrzymaniu.
2. Anulacja bezkosztowa możliwa jest na 3 dni przed planowanym terminem planowanej usługi.
3. W przypadku anulacji rezerwacji po terminie, o którym mowa w pkt. 2 Klient zostanie obciążony równowartością 30% wartości zamówienia.
4. W przypadku anulowania rezerwacji z zachowaniem terminu opisanego w punkcie 2 należna kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym na podany przez Klienta rachunek bankowy.
5. Warunki anulacji rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Systemu według oferty specjalnej, określone są w warunkach danej oferty specjalnej.
6. W przypadku niedojazdu Klient zostanie obciążony całkowitym kosztem usługi.

Oferty Specjalne
1. Oferta Specjalna Non Refundable, jeśli dostępna w wybranym terminie, wiąże się z obniżoną w stosunku do standardowej ceną usługi oraz rezygnacją Klienta z możliwości zmiany terminu lub anulacji rezerwacji. Skorzystanie z oferty specjalnej Non Refundable oznacza zakup konkretnej usługi w konkretnym terminie bez możliwości anulacji.

Odpowiedzialność AB CITY TOUR
1. AB CITY TOUR zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi wynikającej z rezerwacji. Jeżeli realizacja usług okaże się niemożliwa do wykonania z winy AB CITY TOUR  wówczas dołoży on wszelkich starań w celu realizacji usługi przez inny podmiot oferujący podobną usługę o czym Klient zostanie przez Hotel powiadomiony niezwłocznie.
2. W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez AB CITY TOUR, Klient zgłasza bezpośrednio w AB CITY TOUR, co umożliwi podjęcie działań zmierzających do usunięcia ewentualnych odstępstw od umowy.

2. Reklamacje należy skladać mailowo na adres info@abcitytour.pl, a odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 3dni.

Dane osobowe
Osoba dokonująca rezerwacji na stronie internetowej www.abcitytour.pl wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Administratora. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Akceptacja warunków rezerwacji w Internecie
Klient akceptuje warunki rezerwacji zaznaczając opcję \"Zgadzam się\", co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

Ustalenia końcowe
1. Regulamin rezerwacji został stworzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę AB CITY TOUR.
2.AB CITY TOUR zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

 


Share |
NIC
Nie jesteś zainteresowany standardowym zwiedzaniem?
Daj nam znać!

Wynajmujemy pojazdy do dyspozycji na godziny!


Napisz na info@abcitytour.pl
aby uzyskać ofertę© 2010 - 2023 Copyright. Wykonanie: Agencja Reklamowa Reflection
AB CITY TOUR | REGULAMIN | WYCIECZKI | GALERIA | KONTAKT